Baza ligjore e Policisë së Shtetit
NrLlojiNumriDatëEmërtimiPdf
1 Kushtetuta01-05-2009KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
2 Kodi01-05-2009KODI I PUNËSIREPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
3 Kodi01-05-2009KODI I PROCEDURAVEADMINISTRATIVETË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
4 Ligji10801-05-2014LIGJ Nr. 108/2014 PËR POLICINË E SHTETIT
5 Konventa11-09-2006L I G J Nr. 9604, datë 11.9.2006,Për Ratifikimin e “Konventës së Bashkëpunimit Policor për Europën Juglindore”
6 IntegrimiPër miratimin e Raportit të Katërt Periodik Kombëtar mbi zbatimin e konventës “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”, Vendim i KM, Nr.806, Date: 26.11.2014, Dt.Miratimit: 26.11.2014, Flet.Zyrtare Nr.187, Faqe:187
7 Udhëzim Ministri24322-04-2009Udhëzim për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.160, datë 25.1.2007 Për “procedurat e ndalimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të mjeteve për kundravajtje administrative”
8 Udhëzim Ministri38802-11-2011Udhëzim nr.388, datë 02.11.2010, “Për mënyrën e evidentimit dhe të shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative, procedurat që ndiqen për masat administrative plotësuese dhe administrimi i gjobave në fushën e qarkullimit rrugor”
9 Udhëzim Ministri394/411-11-2011Udhëzim Nr.394/4, datë 11.11.2011, Për një ndryshim në Udhëzimin Nr.308, Datë 8.5.2009 "Për pajisjen me Pasaportë Biometrike të shtetasve"
10 Udhëzim Ministri9507-04-2019Për përcaktimin e institucioneve dhe organeve që marrin të dhëna personale nga shërbimi i gjendjes civile, si dhe mënyrën, llojin dhe sasinë e informacionit që duhet të marrin
11 Udhëzim Ministri68705-12-2013Për mënyrën e evidentimit dhe shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative, procedurat që ndiqen për masat administrative plotësuese, administrimi i gjobave dhe pasqyrat statistikore në fushën e qarkullimit rrugor.
12 Udhëzim Ministri7413-03-2014Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 687, datë 5.12.2013 “Për mënyrën e evidentimit dhe shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative, procedurat që ndiqen për masat administrative plotësuese
13 Ligji10801-01-2013Ligj për te huajt
14 Ligji986124-01-2008Ligj për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror
15 Ligji1017322-10-2009Ligji10173, datë 22.10.2009 Për Mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të Drejtësisë